उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नं : 1800-180-5522

डाॅ मोहन यादव

माननीय मंत्रीजी